سامانه‌ی پردازش سبک - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


شرایط و قوانین استفاده از سامانه‌ی پردازش سبک و خدمات ارائه شده در آن

مفاد زیر مربوط به شرایط بهره‌برداری از خدمات سامانه‌ی پردازش سبک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. اطلاع کامل از متن این قوانین و شرایط آن الزامی است.

این مرکز مسئولیتی در قبال موارد زیر ندارد:

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق یا قطع از سوی این مرکز می‌شود: