سامانه‌ی پردازش سبک - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


سامانه‌ی پردازش سبک: صفحه‌ی اصلی. ثبت نام. درخواست ماشین مجازی. فهرست ماشین‌های مجازی. تمدید ماشین مجازی.

تمدید ماشین مجازی