سامانه‌ی پردازش سبک - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


سامانه‌ی پردازش سبک: صفحه‌ی اصلی. ثبت نام. درخواست ماشین مجازی. فهرست ماشین‌های مجازی. تمدید ماشین مجازی.

اهداف و ویژگی‌های سامانه‌ی پردازش سبک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سامانه‌ی پردازش سبک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای بهره‌برداری از کامپیوترهای عادی موجود در دانشگاه توسط مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه داده شده است.